Obowiązki wynajmującego i najemcy

Wynajmując mieszkanie należy zwrócić szczególną uwagę na umowę zawieraną z wynajmującym. Istotnym jest dla obu stron, aby taka umowa zawierała wszystkie zasady na jakich mieszkanie zostanie oddane na określony czas, a także wysokości poszczególnych opłat oraz terminy, w jakich poszczególne płatności muszą być realizowane. Sposób spisania umowy wynajmu lokalu zdefiniowany jest przez umowę o ochronie praw lokatorów. Co istotne, taka umowa musi być spisana pisemnie, a wręcz niedopuszczalne są umowy ustne, ze względu na komfort i bezpieczeństwo obu stron najmu.

Jako właściciela lokalu uznaje się osobę, która ma wszelkie prawa do używania danego lokalu. Najemca zaś to osoba, która używa danego lokalu na podstawie innego dokumentu niż akt własności nieruchomości. Inaczej może być on nazywany po prostu lokatorem, zaś właściciel lokalu wynajmującym. Wynajmujący na obowiązek oddania danego lokalu w stanie wcześniej ustalonym, a także do utrzymania go w odpowiednim stanie przez cały czas najmu. Do najważniejszych i podstawowych obowiązków najemcy należy terminowe płacenie czynszu najmu, który ustalony jest w pewnej wysokości kwocie lub innych świadczeniach. Najemca zobowiązany jest przez cały okres najmu korzystać z mieszkania w sposób uczciwy oraz sprawować nad nim pieczę tak, aby po oddaniu wynajmujący nie musiał ponosić dodatkowych kosztów z powodu odrestaurowania go do stanu początkowego. Umowa najmu między wynajmującym a najemcą wygasa w dniu określonym w umowie, a jeżeli nie został on jasno określony, wtedy to wygasa na wniosek jednej ze stron, z zachowaniem czasu wypowiedzenia określonym w umowie najmu.

Wynajmujący na także obowiązek do zapewnienia sprawnego działania wszystkich instalacji potrzebnych do podstawowych czynności życia codziennego, takich jak kanalizacja, prąd, ogrzewanie, czy zapewnienie ciepłej wody w wynajmowanym lokalu. Jeżeli dojdzie do awarii jednej z powyższych instalacji, a awaria ta nie jest spowodowana rażącym zaniechaniem ze strony najemcy, to wyłącznie wynajmujący ma obowiązek pokrycia kosztów takiej naprawy.

Częstym warunkiem do oddania lokalu najmu najemcy jest obowiązek wpłacenia kaucji w wysokości określonej przez wynajmującego. Kaucja jest zabezpieczeniem dla właściciela lokalu w przypadku braku płatności ze strony najemcy lub oddania lokalu w stanie, który wskazywałby na rażące zaniedbanie przez najemcę. Kwota kaucji nie może być wyższa niż 12-krotność czynszu i oddawana jest w czasie nie dłuższym niż miesiąc od wygaśnięcia umowy najmu.