Od notariusza do kupna mieszkania

Zgodnie z art. 158 polskiego kodeksu cywilnego umowa zbycia prawa własności do nieruchomości zawierana jest jako akt notarialny. Oznacza to, że kupno mieszkania, sprzedaż itd nie obejdzie się bez wizyty w biurze u notariusza.

Wybór notariusza

Nie ma przepisów określających, do którego kancelarii notarialnej należy się udać. Ta decyzja należy do stron umowy. Dlatego bardzo często cena jest jedynym kryterium. Maksymalne kwoty opłaty notarialnej są określone przez prawo, więc nie różnią się znacznie między urzędami.

Dokumenty

Notariusz sporządza uwierzytelniony akt na podstawie pewnych dokumentów, które musimy dostarczyć wcześniej, przed końcowym spotkaniem, do jego biura. Dokumenty, które musimy zebrać przed zawarciem umowy są następujące:
-wyciąg z księgi wieczystej;

-wyciąg z rejestru gruntów;

-potwierdzenie praw własności (tj. Wyciąg z uwierzytelnionego aktu, wyciąg z decyzji o ustanowieniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia);

-zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy dotyczące włączenia nieruchomości do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jej brak);

-podstawowe dane o stronach umowy (imiona i nazwiska, imiona rodziców, nr PESEL, adres, nr dokumentu tożsamości itp.).
Notariusz może wymagać dodatkowych dokumentów, w zależności od rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem sprawy, sposobu uzyskania tytułu do niej lub konkretnego rodzaju umowy. Możemy zostać poproszeni o przyniesienie:

• zaświadczenie banku dotyczące udzielonej pożyczki;

• umowa o rozwiązaniu wspólnej własności męża i żony;

• potwierdzenie wydane przez zarządcę nieruchomości stwierdzające, że nieruchomość jest wolna od długów pod względem płatności na rzecz organu administracyjnego.

Notariusz poprosi nas o pozostawienie kopii wszystkich dokumentów potwierdzających sytuację prawną nieruchomości. Powinniśmy również przynieść oryginalne wersje tych dokumentów, aby potwierdzić autentyczność kopii.

I co dalej?

Notariusz przygotowuje uwierzytelniony akt, określony rodzaj oficjalnego dokumentu pisemnego, który potwierdza wykonanie określonego aktu prawnego (w naszym przypadku zbycie prawa własności nieruchomości). Szczegółowe informacje na temat uwierzytelnionego aktu zostały opisane w ustawie notarialnej. Na ostatnim etapie transakcji strony spotykają się w Kancelarii Notarialnej, a po przeczytaniu umowy sprzedaży (uwierzytelniony akt) podpisują dokument. Umowa jest również podpisywana przez notariusza, co potwierdza jej ważność.