O czym pamiętać wynajmując mieszkanie?

Polskie prawo cywilne reguluje przepisy co do zawierania umowy dotyczącej wynajmu mieszkania. W takiej umowie, właściciel posiadający pełne prawo do danego lokum, zobowiązuje się do oddania na określony czas swojego mieszkania w użytkowanie osobie trzeciej. W zamian za to najemca w umowie zobowiązuje się do płacenia czynszu oraz opłat związanych z użytkowaniem lokalu i mediów. Według przepisów panujących w naszym kraju, wynajmujący ma obowiązek oddania mieszkania najemcy w stanie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Zobowiązany jest także do utrzymywania lokalu w odpowiednim stanie przez cały okres najmu. Co za tym idzie wynajmujący musi dbać o funkcjonowanie poszczególnych instalacji, a także przedmioty, które były zapewnione w trakcie podpisywania umowy najmu.

Umowa najmu powinna zawierać wszelkie dane osobowe obu stron, a także poszczególne zobowiązania. Tak jak wcześniej zostało wspomniane, wynajmujący zobowiązuje się do całkowitego oddania przedmiotu najmu w umówionym stanie, zaś najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu. Nie jest to jednak jedyny obowiązek najemcy, ponieważ musi on także dbać o cały lokal w taki sposób, aby wynajmujący nie poniósł z tytułu wynajmowania żadnych strat. Wszelkie zmiany w lokalu mogą być przeprowadzone jedynie po poprzedniej zgodzie właściciela mieszkania.

Czas umowy może być jasno określony na dany czas lub też nieograniczony. W tym drugim przypadku wypowiedzenie może być złożone w dowolnym czasie przez jedną ze stron, wtedy to umowa najmu automatycznie wygasa. Każda umowa posiada ściśle określony czas wypowiedzenia, jeżeli jednak zostało to w umowie pominięte, obowiązują terminy ustawowe. W umowie lokal powinien być dokładnie opisany tak, aby przy jego oddaniu żadna ze stron na tym nie ucierpiała.

Umowa najmu mieszkania może zawierać w sobie także zapis dotyczący wniesienia przez najemcę określonej sumy pieniężnej w postaci kaucji. Kaucja jest zabezpieczeniem dla wynajmującego w przypadku, gdy najemca zalega z płatnością czynszu. W przypadku pobrania pieniędzy z kaucji na rzecz czynszu, powinna być ona od razu uzupełniona oo brakującą kwotę. W przypadku braku problemów, kaucja jest zwracana najemcy nie później niż w ciągu miesiąca od wygaśnięcia umowy najmu. Jeżeli najemca nie stwarzał żadnych problemów i oddał przedmiot najmu w nienaruszonym znacząco stanie, wtedy to kaucja powinna zostać zwrócona najemcy w całości. Dlatego też, ważny jest zapis w umowie całkowitej wysokości kaucji.