Profesjonalne tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia przysięgłe należą do translacji, które mogą wykonywać jedynie osoby odpowiednio do tego uprawnione. Dotyczą one przede wszystkim tłumaczeń pism i dokumentów urzędowych, w tym: dokumenty pojazdów, świadectwa ukończenia szkoły, akty własności, testamenty, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, umowy kredytowe, faktury itp. .
Każda strona takiego dokumentu powinna zawierać pieczęć, którą może posługiwać się jedynie tłumacz przysięgły. Oprócz tego, dokument powinien być opatrzony informacją o dokonaniu translacji na podstawie oryginału. Ważne jest też, aby do wykonanej tego typu usługi, została dołączona notatka z danymi tłumacza oraz jego obecną pozycją na liście tłumaczy przysięgłych. Ten rodzaj tłumaczeń jest przede wszystkim usługą droższą od zwykłych translacji.

Rodzaje tłumaczeń przysięgłych i zwykłych

Jak mówi Art. 13 Ust. 3 Ustawy o pracy tłumacza przysięgłego , osoba taka może dokonać translacji ustnej. Dzieje się tak m.in. w przypadku przesłuchania cudzoziemców na komisariacie lub w urzędzie ds. cudzoziemców, spotkania u notariusza, rozprawy w sądzie itp. W takich przypadkach wymaga się obecności tłumacza przysięgłego, gdyż posiada on odpowiednie kwalifikacje, a wymienione wyżej sytuację mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne. Obecność takiej osoby przy rozmowie pozwala na zrozumienie, np. podpisywanego dokumentu przez stronę, dla której język sporządzonego pisma jest obcy. Chroni to także odpowiednie organy przed zgłoszeniem podejrzenia dokonania przez nie oszustwa lub przed próbą unieważnienia dokumentu. Oprócz translacji ustnych, istnieje także forma sporządzania tłumaczeń w postaci pisemnej. Ten rodzaj usług jest dużo wygodniejszy przede wszystkim dla translatora, ze względu na możliwość chociażby korzystania z różnych pomocy podczas tłumaczenia. W tym przypadku także liczą się wiedza i umiejętności językowe tłumacza.
Jednym z rodzajów tłumaczeń zwykłych są rozwijające się w zawrotnym tempie tłumaczenia wykonywane bez udziału człowieka, czyli translacje maszynowe . Obecny rozwój technologiczny pozwolił stworzyć urządzenia, które umożliwiają zrozumienie języka obcego za pomocą wyspecjalizowanych programów komputerowych. Posiadają one nie tylko słowniki wyrazów obcych, ale także umiejętność zachowania podstawowych zasad gramatyki i stylistyki. Najbardziej znaną nam maszyną do tłumaczenie jest dostępny w internecie translator Google. Zaletą tego typu urządzeń jest przede wszystkim szybkość tłumaczenia i łatwy dostęp do niego. Z doświadczenia wiemy jednak, iż tłumaczenia maszynowe często są niedokładne, dlatego też nie mogą one równać się z pracą wykwalifikowanego tłumacza. Oprócz powyższych, zwykłych tłumaczeń pisemnych wyróżniamy również tłumaczenia specjalistyczne i techniczne .